Vedtekter - Arsenal Norway

Av: Ronny Madsen 12.01.17

Vedtatt på årsmøtet 13.07.1997. Sist revidert ved ordinært årsmøte 10.08.2008.

 

1 NAVN OG HJEMSTED

Supporterklubbens navn er Arsenal Norway (forkortet AN) og har tilholdssted i Norge. Arsenal Norway er offisielt godkjent av Arsenal Football Club, i det etterfølgende kalt Arsenal, og må til enhver tid forholde seg til de regler som gjelder for supporterklubber underlagt Arsenal. Klubben er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 984261721.

2 FORMÅL

Supporterklubbens formål er å støtte Arsenal i medgang og motgang, samt å fremme interessen for og kunnskapen om Arsenal i Norge.

3 VIRKEMIDLER

For å leve opp til supporterklubbens formål skal klubben:

1. Utgi medlemsbladet "The Gunners Post" minst 6 ganger i løpet av en sesong.

2. Ha egne hjemmesider på Internett.

3. Arrangere reiser for å se kamper med Arsenal.

4. Formidle billetter til Arsenal sine hjemmekamper gjennom kjøp av sesongbilletter og enkeltbilletter fra Arsenal for videresalg til medlemmene.

5. Stille lag i Supportercupen som arrangeres av Supporterunionen for Britisk Fotball.

6. Forvalte supporterklubbens midler på best mulig måte.

4 MEDLEMMER

Alle kan tas opp som medlemmer. Innmeldingen skjer ved å betale kontingent til supporterklubbens konto. Medlemskapet er gyldig i 12 måneder fra innmeldingsdato. Et medlem kan når som helst melde seg ut. Utmeldelse skal skje skriftlig til nestleder (medlemskontakt). Utmeldelse medfører ikke rett til å få tilbakebetalt medlemskontingenten. Familiemedlemskap kan inngås hvis én i familien i samme husstand allerede er ordinært medlem. Familiemedlemmer betaler en lavere kontingent. Familiemedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer, men mottar ikke medlemsbladet eller stemmesedler for avstemninger og må derfor avlegge stemme på klubbens hjemmesider. Meddelelser til medlemmene formidles gjennom medlemsbladet og supporterklubbens hjemmesider. Et medlem kan ekskluderes fra medlemskap dersom vedkommende oppforer seg usømmelig eller uforenlig med supporterklubbens formål. Eksklusjon av et medlem besluttes av styret, men kan ankes til årsmøtet.

5 KONTINGENT

Kontingenten for ordinære medlemmer, familiemedlemmer og medlemmer bosatt utenfor Norge fastsettes av årsmøtet. President og æresmedlemmer har fri kontingent.

6 STYRET

Supporterklubbens styre skal bestå av 6 medlemmer. Disse er: Leder, nestleder (medlemskontakt), internettansvarlig, ansvarlig redaktør, kasserer og billettansvarlig. Disse velges av årsmøtet etter forslag fra en valgkomité. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år. Leder, internettansvarlig og billettansvarlig er på valg i år med partall, mens nestleder (medlemskontakt), kasserer og ansvarlig redaktør er på valg i år med oddetall. Medlemmer som ønsker å foreslå medlemmer til styret, må meddele dette til valgkomiteen senest 14 dager før årsmøtet holdes. Styremøte holdes når det bestemmes av supporterklubbens leder eller forlanges av minst 2 styremedlemmer. Det skal avholdes minst ett styremøte i perioden 1. desember - 1. mars. Styremøtene kan avholdes som telefonmøter. For at styret skal kunne fatte et vedtak, må minst fire av styremedlemmene være til stede og mer enn 50 % av de tilstedeværende gi sin tilslutning. Ved stemmelikhet skal lederens dobbeltstemme være avgjørende. Styret avgjør selv ved simpelt flertall om en sak er av så stor viktighet eller av en slik karakter at den bor overlates til årsmøtet til avgjørelse.

7 VALGKOMITÉ

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 2 medlemmer for 2 år av gangen. Innstilling på medlemmer til valgkomiteen fremmes av styret. Valgkomiteens oppgave er å motta og behandle eller selv å komme med forslag til styremedlemmer. Valgkomiteen velges i år med oddetall.

8 REGNSKAP

Regnskapsåret regnes fra 1. juli til og med 30. juni. Regnskapet offentliggjøres i medlemsbladet. Styret har ansvar for at supporterklubben forer regnskap med de midler den forvalter. Styret har også ansvar for utarbeidelse og oppfølging av budsjett. Revisor oppnevnes av styret.

9 MIDLER

Supporterklubbens midler er fordelt på to bankkontoer i Norge; en bedriftskonto og en plasseringskonto. Leder, nestleder (medlemskontakt) og billettansvarlig disponerer over kontoene.

10 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte avholdes hvert år så raskt som praktisk mulig etter regnskapsårets slutt og innen 30. september. Innkallelse skjer minst 2 uker før møtet avholdes og varsles i medlemsbladet. Varslet skal inneholde agenda.

Det påligger årsmøtet:

1. å behandle styrets årsberetning.

2. å godkjenne regnskapet, samt godkjenne anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen.

3. å fastsette årskontingenten etter forslag fra styret.

4. å behandle innkomne forslag.

5. å behandle budsjett fremlagt av styret.

6. å foreta valg. Det velges avhengig av hvem som er på valg: a) leder b) nestleder (medlemskontakt) c) internettansvarlig d) ansvarlig redaktør e) kasserer f) billettansvarlig g) valgkomité på 2 medlemmer For å ha stemme- og forslagsrett og for å være valgbar må medlemmet ha fylt 18 år og ha vært medlem i minst en måned. Vedtak fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens dobbeltstemme utslaget. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Forslag til årsmøtet skal være leder i hende senest 2 uker for årsmøtet. På årsmøtet har hvert stemmeberettiget medlem 1 stemme. Stemmeavgivningen foregår ved håndsopprekning. Ikke-medlemmer kan av styret gis adgang til årsmøtet, men uten tale- og forslagsrett.

11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis et flertall i styret bestemmer det eller minst 10% av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig forlanger det. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte, men varsling kan som alternativ til varsling i medlemsbladet, foretas per brev. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.

12 UTMERKELSER

Supporterklubben kårer hvert år "Årets Spiller" og "Årets Unge Spiller" ved sesongslutt. De som får flest stemmer fra medlemmene vinner. Hvis Arsenal tillater det, skal en fra styret og et medlem av supporterklubben overrekke trofeene i forbindelse med en av fellesturene arrangert av supporterklubben. I tillegg kårer hvert år styret "Årets Gooner" blant sine medlemmer. Forslag og begrunnelse fra medlemmene ligger til grunnlag for kåringen. Om mulig skal overrekkelsen foregå på AN sitt årsmøte.

13 OPPLØSNING

Oppløsning av supporterklubben kan bare skje på årsmøtet. For at supporterklubben skal bli oppløst kreves det 2/3 flertall. Blir supporterklubben oppløst, skal klubbens midler og medlemsliste overføres til Supporterunionen for Britisk Fotball.